Buy Drone Insurance | DJI Phantom Thailand

Drone Insurance and registration

From   Out Of Stock
Shopping:  Free   Tax:  Included

Drone Insurance & Registration
ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองวงเงิน 1 ล้านบาท + ขึ้นทะเบียนโดรนที่ กสทช และ CAAT

----------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนกับ กสทช.
- กรอกใบคำขอขึ้นทะเบียน https://goo.gl/SWqJfv
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- รูปถ่ายตัวโดรน เต็มตัว และรูปถ่าย Serial No. พร้อมลายเซ็นผู้ขอ

----------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนกับ CAAT
- กรอกใบคำร้อง https://goo.gl/qrrSVk
- กรอกประวัติบุคคล https://goo.gl/Y48XZi
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงการทำประกัน วงเงินคุ้มครองบุคคลที่ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการคุ้มครองนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด **

Drone Insurance & Registration
ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองวงเงิน 1 ล้านบาท + ขึ้นทะเบียนโดรนที่ กสทช และ CAAT

----------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนกับ กสทช.
- กรอกใบคำขอขึ้นทะเบียน https://goo.gl/SWqJfv
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- รูปถ่ายตัวโดรน เต็มตัว และรูปถ่าย Serial No. พร้อมลายเซ็นผู้ขอ

----------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนกับ CAAT
- กรอกใบคำร้อง https://goo.gl/qrrSVk
- กรอกประวัติบุคคล https://goo.gl/Y48XZi
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงการทำประกัน วงเงินคุ้มครองบุคคลที่ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

----------------------------------------------------------------------

ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาได้ที่ [email protected]

รายละเอียดการคุ้มครองนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด **

FALCON Drone Insurance